Barion Pixel

Az oldalon a Shop Renter és a Simple Pay lesütizi (cookie) a keresődet, másképp nem tudnánk eladni neked Szent András söröket és kiegészítőket. Mindezeket az oldal használatával elfogadod. 

Adatvédelem

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
(továbbiakban úgy is, mint „Tájékoztató”, vagy „Adatvédelmi Tájékoztató”)

 

1. Alapvető rendelkezések

1.1. Előzmények
Magyarországon is közvetlenül alkalmazandóvá válik/vált az Európai Unió 2016/679 számú új adatvédelmi rendelete (General Data Protection Regulation, GDPR, a továbbiakban: „Rendelet” vagy „GDPR”). Sörfőzdénk a Rendelet értelmében adatkezelőnek minősül, azaz a Rendelet az Agro-Flott Kft. által kezelt személyes adatok vonatkozásában is alkalmazandó.

1.2 A Tájékoztató célja
A Tájékoztató célja, hogy megállapítsa az Agro-Flott Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban úgy is, mint „Adatkezelő” vagy „sörfőzde”) által követett és alkalmazott és rá irányadónak tekintett adatvédelmi és adatkezelési rendelkezéseket, elveket, a sörfőzde adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

1.3 Jogszabályok
A Tájékoztató tartalmának meghatározásakor a cég kiemelten a Rendelet mellett figyelembe vette az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit is.

1.4 Hatály
Jelen Adatkezelési Tájékoztató hatálya a www.webshop.szentandrassorfozde.hu címen elérhető honlaphoz (a továbbiakban: „Honlap”) és a sörfőzde kereskedelmi tevékenységéhez kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki.
Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a Honlapon hirdető, vagy azon más módon megjelenő harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak.
Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Honlapokon található hivatkozás vezet. A Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon személyek (szervezetek, cégek) adatkezeléseire, amelyek tájékoztatásából, hírleveléből, reklámleveléből az Érintett a Honlapról értesült.

1.5. A Tájékoztató módosítása
1.5.1. A sörfőzde fenntartja a jogot a Tájékoztató egyoldalú döntésével történő módosítására.
1.5.2. Az Érintett a Honlapra történő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, az Érintett további beleegyezése a Tájékoztató eltérő rendelkezése hiányában nem szükséges.

 
2. Fogalom meghatározások

Az Adatvédelmi Tájékoztatóban megjelenő fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:

2.1. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

2.2. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

2.3. Személyes adat vagy adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

2.4. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

2.5. Érintett: az a természetes személy, aki személyes adatát bocsátja, vagy akinek személyes adatát bocsátják a sörfőzde rendelkezésére..

2.6. Külső szolgáltató: az Adatkezelő vagy a Honlap üzemeltetője által, az egyes szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik a sörfőzde részére Személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak sem a sörfőzdével sem a szolgáltatások üzemeltetőivel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Honlaphoz, az Érintettekről adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek az Érintett azonosítására. A tárhelyszolgáltatás biztosítása során a sörfőzde Külső szolgáltatónak tekinti az Érintettet is az általa használt tárhelyen folytatott adatkezelési tevékenység szempontjából.

2.7. Tájékoztató: a sörfőzde jelen adatkezelési tájékoztatója.


3. Az adatkezelő személye és tevékenysége

Név: Agro-Flott Termékelőállító Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: Békésszentandrás, 5561. Szent András u 11.   
Cégjegyzékszám: 04-09-012902, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Telefon: +36-20-925-9410
E-mail: hsz@szentandrassorfozde.hu
Adatvédelmi felelős: A Rendelet alapján a sörfőzde nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére
Adatvédelmi felelős beosztása: -
Az Adatkezelő Magyarországon bejegyzett gazdasági cég.

Az Adatkezelő üzemelteti a Honlapot, amely a Szent András Sörfőzde termékeinek internetes úton történő megvásárlása céljából jött létre, kereskedelmi kapcsolatban áll a beszállítókkal és a vevőkkel, továbbá kereskedelmi egységeket is működtethet.


4. Az adatkezelés alapvető elvei

4.1. Jogszerűség, tisztességesség
Az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni. A sörfőzde csak a jogszabályban meghatározott, vagy az Érintettek vagy az azok munkáltatói/megbízói/megrendelői által megadott adatokat kezeli, az alábbiakban meghatározott célokból. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

4.2 Pontosság
Az adatoknak az adatkezelés céljából szükségesek és relevánsak kell, hogy legyenek, továbbá pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük.

4.3. Célhoz kötöttség
Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat a sörfőzde az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

4.4. Megfelelőség
A sörfőzde a részére megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

4.5 Korlátozott tárolhatóság
A tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

4.6. 16. életévét be nem töltött személy adatainak védelme
A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. A sörfőzde nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így az Érintett illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában a sörfőzde 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot nem gyűjt.

4.7. A sörfőzde az általa kezelt Személyes adatokat a Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon és a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja.
Az adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai és vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága.
A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az Érintett beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat.
A sörfőzde bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a sörfőzde érdekeinek sérelme, a szolgáltatás biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az Érintett elérhető Személyes adatait.

4.8. A sörfőzde az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

4.9. A Rendelet alapján a sörfőzde nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére, a sörfőzde ugyanis nem minősül közhatalmi szervnek vagy közfeladatot ellátó szervnek, a sörfőzde tevékenységei nem foglalnak magukban olyan műveletet, amely az Érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé, továbbá a sörfőzde nem kezel különleges adatot, illetve büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményre vonatkozó személyes adatot.


5. Az adatkezelés jogalapja

5.1 A GDPR 6. cikke megállapítja, hogy az Érintettek személyes adatai mely esetben kezelhetők:
„a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhe szükséges;
c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.”

5.2. Figyelemmel a sörfőzde tevékenységének jellegére, az adatkezelés jogalapja elsősorban az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) bek. a) pont), a sörfőzde és az Érintett vagy annak munkáltatója/megbízója/megrendelője közti bármely szerződéses kötelem előkészítése során vagy annak létrejöttét követően a Rendelet fenti 5.1.b) pontja és a Rendelet fenti 5.1.c) pontja. a kamerával megfigyelt területek esetében a Rendelet fenti 5.1.d) pontja. Az Érintett önként, akár munkáltatója/megbízója/megrendelője részére végzett feladat ellátása során lép kapcsolatba a sörfőzdével vagy önként regisztrál, vagy önként veszi igénybe a sörfőzde szolgáltatását. A sörfőzde az Érintettek hozzájárulásának a hiányában csak akkor kezel adatot, ha erre jogszabály egyértelműen felhatalmazza.

5.3 Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelőnek képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult.

5.4. Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja mindazon adatkezelés tekintetében, amelynek jogalapja a Rendelet a Rendelet fenti 5.1.a) pontja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló és a visszavonás előtti, valamint a Rendelet fenti 5.1.b) és/vagy c) és/vagy 5.1.d) pontja szerinti adatkezelés jogszerűségét.

5.5. A Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás az Érintett külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag jogerős hatósági határozat alapján, vagy az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

5.7. Az Adatkezelő a Felhasználó által az egyes honlapokra történő belépéskor a Felhasználó IP címét a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás, ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzíti.

5.8. Bármely Felhasználó e-mail címének valamint a regisztráció során megadott adatainak (pl. felhasználó név, azonosító, jelszó stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

 

6. Az adatkezelés célja

Az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kell végezni. A sörfőzde törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
Az adatkezelés célja elsősorban a Honlap üzemeltetése, és az Adatkezelő szolgáltatásainak nyújtása, kereskedelmi s szerződéses kapcsolatainak létrejötte, teljesítése.

Az adatkezelés célja a fentiek alapján:
● az Érintett azonosítása, az Érintettel való kapcsolattartás
● A Honlapon történő vásárlás során létrejött szerződés előkészítése, a szerződéses kötelezettségek Adatkezelő általi teljesítése, jogainak érvényesítése;
● az Érintett számára tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető tájékoztatást nyújtson
● a sörfőzde és az Érintett közötti, a sörfőzde tevékenységi körébe tartozó jogügyletek létrejötte és teljesítése
● díjfizetéshez kötött szolgáltatás igénybe vétele esetén a díj beszedése, számlázás
● az Adatkezelőt terhelő kötelezettségek teljesítése, az Adatkezelőt megillető jogok gyakorlása
● elemzések, statisztikák készítése, a szolgáltatások fejlesztése - ezen célból az adatkezelő csak anonimizált adatokat, személyazonosításra alkalmatlan összesítéseket használ fel
● Az Érintett külön hozzájárulása esetén reklámozás, kutatás
● az Érintett jogainak védelme.

 

7. Az adatok forrása

A sörfőzde kizárólag az Érintettek, vagy az Érintettek szolgáltatását (munkáját) igénybe vevő jogalanyok által az ügylet előkészítés/teljesítése érdekében megadott Személyes adatokat kezeli, adatokat más forrásból nem gyűjt.
Az adatok megadása az Érintett regisztrációja során történik. Az Érintett a regisztráció során megadja a nevét, e-mail címét, jelszavát.
Amennyiben az Érintett az Adatkezelő által szervezetett promóción regisztrál, és megadja adatait, az adott promóció tájékoztatójában foglaltak szerint hozzájárul személyes adatai kezeléséhez. Ebben az esetben az Adatkezelő kizárólag a promóció során megadott adatokat kezeli.


8. A kezelt adatok köre

A sörfőzde kizárólag a 8. pont szerint megadott személyes adatokat kezeli. A kezelt adatok az alábbiak:
A sörfőzde által kezelt adatok az alábbi csoportokba sorolhatók az adatkezelés célja alapján:
● Regisztrációhoz szükséges adatok: A Honlapon történő vásárláshoz szükséges regisztráció keretében az Érintett vezetéknevének, keresztnevének, e-mail címének, jelszavának, és telefonszámának megadásával teszi lehetővé a webshopból történő vásárlást.
● Marketing célú megkeresések során megadott adatok: A sörfőzde által végzett marketing célú megkeresések során az Érintett megadja a nevét, e-mail címét, telefonszámát és lakcímét. Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, az adatkezelés elsődleges célja a marketing célú kapcsolattartás, tájékoztatás, hírlevél vagy a 2008. évi XLVIII. tv. 6.§ (1) bekezdés szerinti közvetlen megkeresés küldése.
● Szakmai oktatáson való részvétellel kapcsolatos adatok: A sörfőzde által biztosított a söriparról, vagy annak bármely aspektusáról tartott előadásokon való részvétellel kapcsolatos megkeresés során az Érintett megadja a nevét, e-mail címét, telefonszámát és lakcímét. Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, az adatkezelés elsődleges célja tájékoztatás nyújtása, szerződés teljesítése.
● Beszállítók adatai: a sörfőzde a beszállítóival valló üzleti együttműködés során, adatkezelés esetében az Érintett vagy annak munkáltatója/megbízója/megrendelője megadja az Érintett nevét, e-mail címét, telefonszámát. Az adatkezelés jogalapja a szerződések teljesítése és jogi kötelezettség teljesítése.
● Közvélemény kutatás során megadott adatok: a sörfőzde által végzett közvélemény kutatások során sor kerül az Érintett által megadott adatok kezelésére, nyilvántartására és felhasználásukra a későbbiekben. Az ilyen adatok kezelésére a sörfőzde a GDPR 9. cikk (2) bekezdés e) pont alapján jogosult.
● Feltöltött iratok. Az Érintettnek lehetősége, bizonyos esetekben kötelezettsége áll fenn bizonyos személyi okmányokról) képeket feltölteni. A sörfőzde javasolja, hogy ezen okiratokból (az alábbi 10. pontban írtak szerint) kerüljenek törlésre a felek közti jogügylet létrejöttéhez nem szükséges és a sörfőzde által nem kért személyes adatok. Amennyiben az Érintett személyes adatokat is tartalmazó okiratról tesz közzé képet, az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása. A fényképek esetében az adatkezelés célja a Honlap szolgáltatásainak nyújtása.
● Számlázási adatok. Amennyiben az Érintett ellenértéket teljesít a sörfőzde részére, a sörfőzde kezeli a fizetéshez és a számlázáshoz kapcsolódó adatokat (fizetés módja, fizetéshez használt eszköz adatai, számlázás esetében a vásárló neve, címe, adószáma). Az adatkezelés jogalapja részben az Érintett hozzájárulása, részben az adózásra, számvitelre vonatkozó jogszabályok. Az adatkezelés célja a számlázás, díjak beszedése.
● Hitelesítés során megadott adatok, iratok. Az Érintetteknek lehetőségük, a sörfőzde által meghatározott esetekben kötelezettségük áll fenn arra, hogy hitelesítsék magukat, az alábbi 11. pontban írtak szerint. Az iratok kezelése a 11. pontban írtak szerint történik. Az adatkezelés célja az Érintett személyének az ellenőrzése.

A fentieken túl a sörfőzde kezeli a technikai adatokat, ezen belül az IP címet, a 13. pontban leírtak szerint.

 

9. Az adatkezelési folyamat leírása

Az adatok forrása az Érintett, vagy vele munkaviszonyban/megbízási/vállalkozási jogviszonyban álló jogalany, aki az adatokat (i) az esetleges regisztráció során és/vagy (ii) a jogügylet előkészítése, létrejötte vagy teljesítése során és/vagy (iii) a hírlevél vagy a 2008. évi XLVIII. tv. 6.§ (1) bekezdése szerinti közvetlen megkereséssel kapcsolatos nyilatkozat megtétele során adja meg. A regisztrációs űrlapon szereplő adatok megadása kötelező, kivéve, ha ennek ellenkezője kifejezetten fel van tüntetve.

Az Érintett az adatokat önállóan adja meg, a sörfőzde erre vonatkozóan semmilyen kötelező iránymutatást nem ad, tartalmi elvárásokat nem támaszt. Az Érintett az általa megadott adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárul. Az Érintett a sörfőzde által kért adatokon kívül jogosult más adatok megadására a profiljában, az adatok kezelésének jogalapja ebben az esetben is az Érintett önkéntes hozzájárulása.

Amennyiben az Érintett regisztrál a sörfőzde által szervezett promóción (pl. a facebook-on), és megadja az ott kért adatait, elfogadja az adott promócióhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztatót. Ebben az esetben az adatok megadásával az Érintett nem regisztrál a Honlapon, de hozzájárul a megadott adatainak a promóció tájékoztatójában meghatározottak szerint történő kezeléséhez.

 
10. Okiratokkal kapcsolatos adatkezelés

A Honlapon lehetőség, a Honlapon szereplő kötelező felhívás esetén kötelezettség áll fenn arra, hogy az Érintett a sörfőzde rendelkezésére bocsássa személyes okmányait a felek közti jogügylet létrejöttének elősegítése érdekében.
Az Érintettnek– kivéve amennyiben a sörfőzde azt kötelezően előírta - lehetősége van arra, hogy az okiratokat a személyes adatok törlésével tegye közzé. Amennyiben az Érintett az adatokat nem törli, a közzététel esetén hozzájárul az adatok nyilvánosságra hozatalához.
Amennyiben a sörfőzde az okiratok személyes adatokkal történő közzétételét nem írja elő, és lehetőséget biztosít az adatok törlésére, az esetleges közzétételért a sörfőzdét semmilyen felelősség nem terheli.

 
11. Hitelesítés

A hitelesítési folyamat célja az, hogy a sörfőzde meggyőződhessen az Érintett személyének valódiságáról. A sörfőzde ellenőrzi, hogy a megjelölt szerződéskötési szándékot jelző Érintett valóban természetes személy. Az ellenőrzést követően a sörfőzde a fotókat, adatokat a Honlapról törli, azokat azonban az adatkezelés jogalapja megszűnéséig egyéb tárhelyen tárolja. Az adatkezelés célja az Érintettek hitelesítése, valamint a jogügylet létrehozása, létrejöttét követően jogszerű teljesítésének elősegítése.

 
12. Reklámozási célú adatkezelés, hírlevelek küldése

Amennyiben az Érintett ahhoz hozzájárul, a sörfőzde a megadott elérhetőségeken felveszi a kapcsolatot az Érintettel, és számára a közvetlen megkeresés módszerével reklámot küld. A reklám küldhető postai úton, telefonon (ide értve az SMS-t is), vagy e-mailben (ide értve a Messengert is), ennek feltétele minden esetben az Érintett hozzájárulása. Az Érintett a hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja.

 

13. Vendégként történő vásárlás

Az Érintettnek lehetősége van a Honlapon való vásárlásra előzetes regisztráció nélkül is. Ebben az esetben az Érintett közvetlenül a vásárlást megelőzően köteles megadni a vezetéknevét, keresztnevét, e-mail címét, telefonszámát, lakcímét és számlázási címét. A vásárlást követően a Személyes adatok 2 napon belül törlésre kerülnek, amennyiben ezen időszak alatt az Érintett újabb vásárlást kezdeményez a korábban megadott adatai alapján, a sörfőzde az utolsó vásárlást követő 2 napon belül törli az Érintett által megadott adatokat.

 
14. Cookie-k

A cég rendszere automatikusan rögzítheti az Érintett számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál. A cookie-k lehetővé teszik a Honlap számára, hogy felismerje, azonosítsa és nyilvántartsa a korábbi látogatókat. A cookie-k a sörfőzdét mint a Honlap üzemeltetőjét segítik a Honlap optimalizálásában, abban, hogy a Honlap szolgáltatásait az Érintettek szokásának megfelelően alakítsa ki. A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy
● megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat az Érintettnek újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép,
● emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni,
● elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben az Érintett elvárásai szerint működjön, az érintett könnyen megtalálja a keresett információt, és
● figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.

Amennyiben a Honlapon a sörfőzde külső webes szolgáltatások segítségével jelenít meg különféle tartalmakat, az néhány olyan cookie tárolását eredményezheti, melyeket nem a sörfőzde felügyel, így nincs befolyása arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek. Ezen cookie-król az adott szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak tájékoztatást.
A sörfőzde a cookie-kat felhasználja arra, hogy az Érintettek felé a Google és a Facebook útján reklámokat jelenítsen meg. Az adatkezelés emberi beavatkozás nélkül történik.
Az Érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészőjükben (általában a beállítások adatvédelmi szekciójában). A cookie-k alkalmazásának tiltásával az Érintett tudomásul veszi, hogy cookie nélkül a Honlap működése nem teljes értékű.

 
15. Adattovábbítás

A sörfőzde személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz az Érintett egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra jogszabály felhatalmazást ad.
A sörfőzde jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt a sörfőzde nem tehető felelőssé.

A sörfőzde az adattovábbításokat minden esetben dokumentálja, és az adattovábbításokról nyilvántartást vezet.

Az Érintett bankkártyával történő vásárlással tudomásul veszi, hogy az Adatkezelő által a Honlap felhasználói adatbázisában tárolt felhasználói azonosítója átadásra kerül az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint
adatfeldolgozó részére.  Az adatfeldolgozóáltal végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a
SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg:
http://simplepay.hu/vasarlo-aff

 
16. Adatfeldolgozás

A sörfőzde a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag a sörfőzdével kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. A sörfőzde ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak a sörfőzde hozzájárulásával jogosultak. A sörfőzde kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, akik, vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.
Az adatfeldolgozó a sörfőzde előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe. Az általános írásbeli felhatalmazás esetén az adatfeldolgozó tájékoztatja a sörfőzdét minden olyan tervezett változásról, amely további adatfeldolgozók igénybevételét vagy azok cseréjét érinti, ezzel biztosítva lehetőséget a sörfőzdének arra, hogy ezekkel a változtatásokkal szemben kifogást emeljen.
A cég az igénybe vett adatfeldolgozókat a Tájékoztatóban megjelöli.
A cég által igénybe vett adatfeldolgozók:
• ShopRenter.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4028 Debrecen, Kassai út 129.)
• SimplePay. OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.) 
 

17. Külső szolgáltatók

A sörfőzde Külső szolgáltatókat vesz igénybe, amely Külső szolgáltatókkal a sörfőzde együttműködik.
A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi szabályzatában foglaltak az irányadók. A sörfőzde minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag az Érintett által meghatározott vagy a Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel.
A sörfőzde a Külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a Tájékoztató keretében tájékoztatja az Érintetteket.
Külső szolgáltatók: 
• Facebook (Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland)
• Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok)
• Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-7329, USA)

 

18. Az adatbiztonsággal kapcsolatos feladatok

A sörfőzde gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. A sörfőzde az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
A sörfőzde és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével